در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  تیل/تسوج/تخت شو
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  شندآباد/تخت شو
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  تسوج/تخت شو