در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

دوشنبه 1 مرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد