در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

چهارشنبه 3 بهمن 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  06:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به صومعه سرا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به صومعه سرا می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو44665093
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
  توضیحات:
  مقصدتالیسارتلفن رزرو44665093
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
  توضیحات:
  مارال تخت شوتلفن رزرو09101990810
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  15:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
  توضیحات:
  تخت شو مانیتور دار تلفن رزرو 09101990810
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 41

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو-09101990810
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو-09101990810
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
  توضیحات:
  تللفن رزرو-091019900810