در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

جمعه 31 فروردین 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد