در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

آستارا

جمعه 31 فروردین 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  297,500 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  297,500 ریال

  صندلی خالی : 32

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  297,500 ریال

  صندلی خالی : 32

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  357,000 ریال

  صندلی خالی : 15

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  297,500 ریال

  صندلی خالی : 24