در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

صومعه سرا

چهارشنبه 24 مرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  صومعه سرا

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار همراه با پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  صومعه سرا

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  صومعه سرا

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  صومعه سرا

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  صومعه سرا

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  صومعه سرا

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد