در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

همدان

جمعه 22 فروردین 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  14:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت
 • 6% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  357,200 ریال

  صندلی خالی : 28

  توضیحات:
  همراه با پذیرایی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مانیتوردار
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مانیتور دار
 • 6% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  357,200 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  همراه با پذیرایی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مانیتور دار
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مانیتوردار
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  همراه باپذیرایی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت