در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

همدان

جمعه 31 فروردین 1397
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  247,500 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  همراه باپذیرایی واینترنت رایگان
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  247,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  همراه باپذیرایی واینترنت رایگان
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  247,500 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی واینترنت رایگان باپذیرایی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  247,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی واینترنت رایگان باپذیرایی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  247,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی واینترنت رایگان باپذیرایی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  247,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  همراه باپذیرایی واینترنت رایگان
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  247,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  همراه باپذیرایی