در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

همدان

سه‏ شنبه 1 آبان 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  09:20

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی واینترنت رایگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  همراه با پذیرایی واینترنت رایگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  همراه با پذیرایی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  همراه با پذیرایی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  همراه با پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مجهز به مانیتور اختصاصی واینترنت رایگان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  همدان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 0